Blog

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Permit) พ.ศ.2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dbd.go.th/ewt_dl_ link.phpωnid=469408893& filename=index หากท่านมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 025474408

Powered by MakeWebEasy.com