บริษัท ศิริวัฒนา การบัญชี จำกัด

     ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชีและภาษีแบบครบวงจร ให้บริการท่านโดยผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมากกว่า 20 ปีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี และทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า ฯลฯ

บริการหลัก

บริการรับทำบัญชี
รับทำบัญชีรายเดือนแบบครบวงจร แบบถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
บริการรับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ 
บริการด้านภาษี
วางแผนภาษีอากร เพื่อประหยัดภาษีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร

ข่าวอัพเดท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Permit) พ.ศ.2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dbd.go.th/ewt_dl_ link.phpωnid=469408893& filename=index หากท่านมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 025474408

Powered by MakeWebEasy.com